Thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu trang bị cho các cơ sở

Thiết bị phòng cháy chữa cháy tối thiểu trang bị cho các cơ sở

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

TT Tên đối tượng cần trang bị dụng cụ và phương tiện PCCC Diện tích m2 Bình bột 10 lít Bình khí
Co2
Cát 1m3 xẻng 2 cái Nước
200 lít
xô (cái)
Chăn
hoặc
bao tải
(cái)
1 Kho, cửa hàng chứa hàng hoá là vật liệu rắn không cháy 500 1 1
2 Kho, cửa hàng chứa hàng hoá, vật liệu rắn cháy được, kể cả chất lỏng có nhiệt độ bắt cháy >45 độ C; nhưng
phải đựng trong thùng hộp kín với khối lượng < 500 kg.
350 1 1 1 1
3 Kho, cửa hàng chứa thiết bị, ôtô, xe máy 200 1 1 1
4 Phân xưởng sản xuất, chế biến có sử dụng thiết bị cơ khí, lò sấy, máy hàn… 200 1 1 1 1
5 Phân xưởng sản xuất, bao bì, phân loại bảo quản lại hàng hoá không dùng đến lửa 300 1 1 1 1 1
6 Khu vực nhà bếp, phân
xưởng chế biến thức ăn
chín
200 1 1

 

Chú thích: Các cửa hàng, kho trạm, phân xưởng sản xuất, chế biến, phân loại, bảo quản lại …có diện tích
quy định trong bảng trên thì tuỳ theo diện tích thực tế và tính chất nguy hiểm về cháy mà trang bị dụng cụ,
phương tiện PCCC cho phù hợp, nhưng với diện tích nhỏ nhất cũng phải có một trong những thứ đã quy
định trong bảng trên.


shares