Kiểm định PCCC uy tín

Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC)

Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy Kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an. Kiểm định phòng cháy chữa cháy (kiểm định thiết bị PCCC, phương tiện PCCC) là giai đoạn bắt buộc, cần phải thực hiện đối với những cá nhân, tổ chức có thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước khi...