Còi/đèn chớp báo cháy VES

 

 

 

Sao ta lặng im

https://www.youtube.com/watch?v=nL7ZJdYT-g0