Kiểm định PCCC

KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY Kiểm định vật liệu chống cháy nói riêng hay kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nói chung là thủ tục bắt buộc đối với các loại thiết bị PCCC, vật liệu chống cháy trước khi được buôn bán hoặc đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận thiết bị PCCC sản xuất mới, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu có theo quy định của Bộ Công an có phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và...

Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC)

Kiểm Định Phòng Cháy Chữa Cháy Kiểm định phòng cháy chữa cháy (PCCC) là hoạt động theo quy trình của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của phương tiện phòng cháy và chữa cháy với yêu cầu quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy theo hướng dẫn của Bộ Công an. Kiểm định phòng cháy chữa cháy (kiểm định thiết bị PCCC, phương tiện PCCC) là giai đoạn bắt buộc, cần phải thực hiện đối với những cá nhân, tổ chức có thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước khi...